Jdi na obsah Jdi na menu
 

Mateřská škola Hranice okres Cheb
se sídlem Soukenná 844 , 351 24 Hranice
Telefon 354 59 99 40

 

Školní vzdělávací program
pro předškolní vzdělávání

Č.j.:  28/2020

Motto:
Jaro, léto,podzim, zima,
ve školce je vždycky prima. 
Jsme tu všichni kamarádi,
co se mají spolu rádi.

 

Za mateřskou školu Hranice, Soukenná 844: Jarmila Vožňáková (ředitelka školy)

Osnova:

 1. Identifikační údaje o škole
 2. Obecná charakteristika školy
 3. Podmínky vzdělávání  
 4. Organizace vzdělávání  
 5. Charakteristika vzdělávacího programu  
 6. Vzdělávací obsah  
 7. Evaluační systém

Příloha: Tradice mateřské školy 

 

1. Identifikační údaje o škole 

Sídlo školy: Mateřská škola Hranice, okres Cheb, Soukenná 844, 351 24 Hranice 
Jméno ředitele: Jarmila Vožňáková
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Hranice, U Pošty 182, 351 24 Hranice
IČO MŠ: 60611391
Telefon: 354 599 940
E-mail: skolkahranice@gmail.com
Platnost: 1. 9. 2020

Školní vzdělávací program byl zpracován k  1. 9. 2020

 

2. Obecná charakteristika školy v ŠVP

Mateřská škola v Hranicích zahájila svůj provoz dne 20. 4. 1976. 17. 4. 1976 byla dokončena v akci Z a poté předána do užívání. Náklady na stavbu činily 7.365.000,- korun.

Prostředky na stavbu a vnitřní vybavení byly získány jednak z prostředků NV, ale značnou částí přispěly místní závody.

Škola zahájila provoz ve čtyřech třídách mateřské školy a třech oddělení jeslí. Součástí školy je i velká zahrada.

Nyní je mateřská škola umístěna ve čtyřech budovách. Ve dvou jsou třídy mateřské školy a ložnice, třetí budova je hospodářský pavilon, kde se nachází kuchyně, prádelna se sušárnou, dílna údržbáře a kancelář ředitelky a vedoucí školní jídelny. Ve čtvrté budově je výdejna obědů a dvě jídelní místnosti.

V kuchyni MŠ se vaří zpravidla 190 obědů a to jak pro MŠ, tak pro žáky a pedagogy ZŠ. Zajišťujeme stravu i pro zaměstnance úřadu Města Hranice a důchodce, bývalé zaměstnance školství, či úřadu.

Ve školní jídelně pracuje vedoucí školní jídelny a tři pracovnice provozu. Mezi další zaměstnance mateřské školy patří školnice a údržbář.

Kapacita školy je 75 dětí . V současné době máme v provozu tři třídy mateřské školy a 75 zapsaných dětí.

V mateřské škole pracuje 6 kvalifikovaných učitelek, z toho dvě mají vysokoškolské vzdělání. V mateřské škole pomáhá školní asistent a to u nejmenších dětí s adaptací a v předškolní třídě s dětmi po OŠK.

Děti jsou ve třídách rozděleny ve věku od 2.5 – 4 let, 4 – 5 let, 5 – 6 - 7 let.

V případě, že rodiče požádají o umístění příbuzných dětí, či sourozenců v jedné třídě, snažíme se jim vyhovět, je-li to jen trochu možné.

 

3. Podmínky pro vzdělávání

Věcné podmínky:

Třídy jsou rozmístěny ve dvou patrových budovách. V provozu jsou tři třídy a jedna velká ložnice společná pro děti ze třídy Sluníček a Motýlků, v malé ložnici spí nejmenší děti ze třídy Koťátek.

Třídy jsou zařízeny vždy podle věkového složení dětí. Hračky jsou umístěny v dosahu dětí vždy tak, aby měly možnost výběru.

Hračky a učební pomůcky se snažíme v rámci finančních možností pravidelně doplňovat a obměňovat. Ve všech třídách mají děti nové stolky a židličky, vybrané přesně podle požadované výšky dětí ve třídách. Pravidelně jsou kupovány nové hračky, didaktické pomůcky, pracovní, výtvarný i obrazový materiál. Pro vzdělávání všech dětí, je využívána nová mobilní interaktivní sestava se všemi dostupnými programy, umístěna ve třídě předškolních dětí.

Postupně jsme také začali vyměňovat nábytek ve třídách, zejména skříňky na hračky. Sociální zařízení u všech tří tříd jsou nová, zbývá ještě rekonstrukce sociálního zařízení sousedící s velkou ložnicí.

Jakmile to dovolí finanční prostředky, chtěli bychom nově vybavit celou ložnici včetně lehátek, dek, polštářů a ložního prádla.

Učitelky s dětmi se pravidelně věnují výzdobě tříd, šaten a chodeb, které jsou tak útulné a veselé.

Jsme rádi za prostornou, pěkně vybavenou zahradu dostatečným množstvím herních prvků a novým velkým altánem, který slouží ne jenom ke hrám, ale děti zde mohou u stolečků rozvíjet svou fantazii při různorodé tvorbě a v každé roční době prohlubovat své poznatky v oblasti enviromentální oblasti. Součástí vybavení školní zahrady jsou také hmyzí domečky, ptačí krmítka a pítka.

Životospráva:

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku při přípravě pokrmů a nápojů, dodržována zdravá technologie.

Děti mají stále dostatečný přísun tekutin, jak ke svačinám, či k obědům, tak i ve formě pitného režimu ve třídách. Mezi jednotlivě podávanými pokrmy jsou dodržovány dostatečné intervaly.

Při stolování jsou děti vedeny k estetice a hygienickým návykům. Strava je velice pestrá a chutná, denně pracují ved. šk. jídelny a kuchařky se spotřebním košem.

Denně chodí děti na vycházky, či na školní zahradu a délka tohoto pobytu je přizpůsobena věku dětí, kvalitě ovzduší a aktuálnímu počasí. Denní program v mateřské škole plně respektuje individuální potřeby aktivit, spánku i odpočinku dětí.

 Organizace dne v mateřské škole:

05:45 - 08:00 scházení dětí, hry a spontánní činnosti dětí, zapojení do řízených individuálních, skupinových nebo společenských činností 
08:00 - 09:00 přivítání dětí, komunitní kruh, průběžná svačina podle potřeb dětí, pokračování v řízených individuálních, skupinových, nebo společných činnostech, her, jejich pozvolné ukončení 
09:00 - 11:00 příprava a pobyt venku se spontánní pohybovou aktivitou, pozorování, výlety
11:00 - 11:45 hygiena,oběd
11:45 - 13:30 poslech pohádky, odpočinek, klidná zájmová činnost u nespících dětí 
13:30 - 15:30 vstávání, svačina, spontánní činnosti dětí, hry dle jejich zájmu, rozcházení dětí 

Psychosociální podmínky:

V mateřské škole se všichni snažíme vytvářet prostředí plné dobra, spokojenosti, jistoty a bezpečí a to jak pro děti, zaměstnance, ale také pro rodiče.

Mateřská škola má zajištěného asistenta pedagoga pro dítě se zvláštními vzdělávacími potřebami.

Nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace na nové prostředí. Pedagogové i ostatní zaměstnanci respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování, jednají citlivě a nenásilně.

Důležitost je kladena na rovnocenné postavení dětí. Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem.

Děti mají dostatečnou volnost a osobní svobodu vyváženou nezbytnou mírou omezení vyplývající z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád.

Ve třídách vládne kamarádství mezi jimi samotnými, ale také ve vztahu k učitelkám a proto tu má místo vstřícnost, naslouchání, komunikace, tolerance, ohleduplnost, vytváření vzájemné důvěry.

Organizace chodu školy:

Denní řád je přizpůsobený tak, aby bylo možné reagovat na aktuální možnosti a potřeby dětí. Denně jsou zařazovány pohybové činnosti.

Spontánní a řízené činnosti jsou vyvážené, děti mají možnost výběru i dostatek času si svou práci dokončit, nebo v ní pokračovat později. Proto organizace činností dětí přihlíží k věkovému složení, jejich tempu, potřeb, zájmu a vývoji. Ve všech třídách jsou vytvořeny podmínky pro individuální a skupinovou práci. Stanovená kapacita, tj. 75 dětí, není ani nesmí být překročena.

Řízení mateřské školy:

Jsou jasně vymezeny povinnosti, úkoly a pravomoci všech pracovníků. Zaměstnanci spolu otevřeně komunikují, aby zde bylo vytvářeno prostředí založené na důvěře, toleranci a ochotě.

Ředitelka respektuje názory ostatních, podporuje a motivuje spoluúčast na rozhodujících otázkách týkající se chodu školy, podporuje vzájemnou spolupráci.

Plánování pedagogické práce a chodu školy navazuje na analýzu. Pedagogický sbor pracuje jako tým a využívá spolupráce rodičů.

Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu školy a z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, základní školou, logopedem, pedagogicko-psychologickou poradnou v Chebu.

TVP tvoří obě učitelky společně, vycházejí z analýzy, jeho forma není konečná, postupně se může obměňovat.

Personální zajištění školy: 

Pedagogické pracovnice: 6 kvalifikovaných učitelek
Školní asistent: 1 asistentka s potřebným vzděláním
Provozní personál: 1 školnice a 1 údržbář
Personál kuchyně: vedoucí školní jídelny a 3 kuchařky 

Všechny pedagogické pracovnice se dále vzdělávají na různých seminářích, sebevzdělávají se čtením odborných časopisů a knih. Pracují v souladu se ŠVP, zhodnocují a využívají spolupráce s různými odborníky.

Spoluúčast rodičů:

Podporujeme rodinnou výchovu a spolupracujeme s rodiči, aby výchova dětí byla jednotná.

Soukromí rodiny chráníme a zachováváme mlčenlivost.

Mateřská škola pravidelně organizuje akce pro rodiče. Snažíme se, aby se podíleli na různých programech školy svou účastí i pomocí. Učitelky pravidelně hovoří s rodiči o výchovně, vzdělávací práci, komunikují s nimi o potřebách dětí i o jejich výsledcích.

Povinné předškolní vzdělávání:

Shrnutí nejzásadnějších změn

 • novela školského zákona, zákon č.178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole
 • mění se pravidla přednostního přijímání dětí ke vzdělávání v mateřské škole ( od září 2017 se týká dětí starších čtyř let, od září 2018 se bude týkat dětí starších tří let, od září dětí od dvou let).
 • mění se termín zápisu k povinné školní docházce (PŠD) v základní škole a podání žádosti i odklad PŠD
 • povinné předškolní vzdělávání a přednostní přijímání k předškolnímu vzdělávání
 • s účinností od 1.ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání
 • zavádí se zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání, který bude mateřskou školou vypisován ve stanoveném časovém období (prvních 14 dní v květnu)
 • v případě dětí, které neplní povinné předškolní vzdělávání, bude i nadále stanovena možnost zkušebního pobytu v maximální délce tří měsíců
 • mateřská škola musí do svého Školního řádu zapracovat informace o podmínkách uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání absencí včetně způsobu dokládání jejich důvodů
 • pokud si ředitel školy vyžádá doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce tak bude muset učinit do tří dnů od vyžádání
 • povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné
 • vedle vzdělávání v mateřské škole, školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného předškolního individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole
 • pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z alternativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května).

Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku

Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání. Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok, nebo jen po jeho určitou část. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po převažující část školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr oznámit řediteli mateřské školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musím toto písemně oznámit řediteli mateřské školy, ve které se jeho dítě vzdělává a vyčkat do doručení oznámení řediteli.

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu) období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

Po tom, co ředitel školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností, pracovníci mateřské školy doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno.

Mateřská škola musí ve svém školním řádu stanovit termíny a způsob ověřování, přičemž termín ověřování musí být stanoven v rozmezí měsíců listopad až prosinec. Zákonný zástupce se musí ve stanoveném termínu dostavit s dítětem k ověření získaných schopností a dovedností v určených oblastech.

Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá.

Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele mateřské školy ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat. Výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (např. Nákup didaktických her a pomůcek) hradí zákonný zástupce.

Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které ke svému vzdělávání potřebuje podpůrné opatření spočívající v kompenzačních pomůckách ( tyto pomůcky na základě vyšetření doporučuje školské poradenské zařízení, jejich soupis je uveden v příloze vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných), hradí pořízení těchto pomůcek stát. Stát také hradí výdaje spojené se zařazením dítěte do vzdělávání v příslušné mateřské škole.

Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Mateřská škola respektuje stupně podpůrných opatření (PO). V případě nutnosti bude vypracován Plán pedagogické podpory (PLPP), na který není nutné doporučení ŠPZ a jedná se o stupeň 1. PO.

Od 2. stupně již doporučuje ŠPZ Individuální vzdělávací plán (IVP), který vypracují učitelky ve třídě, do které je toto dítě zařazeno.

PLPP vychází z pedagogické diagnostiky, učitelka jej vypracovává zpravidla na dobu tří až čtyř měsíců. Pokud výsledky hodnocení nevykazují u dítěte posun, je rodičům doporučena návštěva na odborném pracovišti ŠPZ.

IVP vypracovává učitelka na základě doporučení ŠPZ, záznamy o průběhu vzdělávání a hodnocení provádí písemnou formou.

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými PO zabezpečujeme individualizaci vzdělávacího procesu, vhodný obsah, formy i metody vzdělávání. Pracujeme se stanovenými PO, spolupracujeme se zákonnými zástupci, ŠPZ a využíváme přítomnosti asistenta pedagoga, v současné době školního asistenta.

Podmínky vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola zajišťuje realizaci všech stanovených PO pro podporu nadání individuálních vzdělávacích potřeb dětí.

Pro zdárný vývoj vzdělávání dětí nadaných je mateřská škola připravena toto nadání dále podporovat a prohlubovat. Nadané dítě bude vzděláváno podle svého individuálního plánu sestaveného ve spolupráci s psychologem nebo speciálním pedagogem. Vzhledem k horší adaptaci těchto dětí i problémovým začleněním do kolektivu dětí, se budeme snažit o skupinovou spolupráci a další rozvíjení sociálních dovedností.

 

4. Organizace vzdělávání

Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd:

V mateřské škole jsou v současné době tři třídy.

 1. třída Motýlci - ve věku od 5-6 let
 2. třída Sluníčka - ve věku od 4-5 let
 3. třída Koťátka - ve věku od 2,5-4 let

Zápis do mateřské školy je naplánován vždy prvních čtrnáct dní v měsíci květnu, po předchozím projednání se zřizovatelem a zveřejnění termínu formou plakátů i informací na webových stránkách mateřské školy.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte den nástupu i délku pobytu. Děti si v den zápisu mohou prohlédnout se svými rodiči prostory školy, pohrát si a seznámit se s učitelkami.

Při nástupu do MŠ klademe důraz na adaptaci dítěte v novém prostředí a vytváříme podmínky pro citlivé začlenění do kolektivu.

Každá třída má vypracovaný svůj Třídní vzdělávací plán. Při jeho tvorbě vycházejí učitelky z cílů Školního vzdělávacího programu, podmínek školy a třídy.

Charakteristika jednotlivých tříd:

 • třída Motýlci se nachází v budově B v přízemí (předškoláci)
 • třída Sluníčka se nachází v budově B v prvním patře,
 • třída Koťátka jsou v budově A v přízemí

Ve třídě Koťátek jsou děti ve věku od 2,5 do 4 let
Ve třídě Sluníček jsou děti od 4 do 5 ti let

Učitelky v těchto třídách vytváří u dětí základní hygienické, společenské, a pracovní návyky, adaptují děti na pobyt v mateřské škole a na její organizaci. Jednoduchými hrami, písničkami a říkankami rozvíjí základní komunikační dovednosti, zvýšenou pozornost věnují správné výslovnosti dětí.

Ve třídě Motýlků již pracují učitelky cílevědomě na přípravě dětí na vstup do školy, činnosti jsou pravidelné, všestranné. Paní učitelky dbají na harmonický rozvoj dítěte, rozvíjejí jeho osobnost, dbají na komunikační a sociální dovednosti. Individuálně pracují s dětmi, které navštěvují mateřskou školu posledním rokem. Hravou formou se od října seznamují se základy německého jazyka.

Všechny učitelky se podílejí na pravidelné diagnostice dětí za účelem zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dětí, při kterém je velice nutná spolupráce s rodiči, případně se školskými poradenskými institucemi i dětským lékařem.

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu

Vzdělávací cíle a záměry, filozofie školy

Školní vzdělávací program s názvem Objevujeme svět kolem nás je vlastní program mateřské školy zohledňující podmínky v Hranicích. Jeho cílem je dosahování rámcových cílů prostřednictvím cílů vlastních.

Rámcové cíle v souladu s RVP PV jsou:

 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. osvojení základu hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Zároveň směřujeme k vytváření základních klíčových kompetencí:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanská
 • kompetence pracovní

Vzdělávací záměr ŠVP:

Záměrem tohoto vzdělávacího programu je rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, jeho vzdělávacího potenciálu s citovým projevem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím. Rozvíjíme a podporujeme vztah k sobě i druhým v souladu s lidskými hodnotami. Rozvíjíme samostatnost dítěte, jeho zdravé sebevědomí. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za své chování a jednání.

Motto naší mateřské školy:

Jaro, léto, podzim, zima,
ve školce je vždycky prima.
Jsme tu všichni kamarádi,
co se mají spolu rádi.

Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů:

Umožňujeme dítěti v předškolním věku rozvíjet svou osobnost na základě svých možností, schopností, zájmů a prožitků a to jak po stránce tělesné, tak i psychické a sociální. Cílem ŠVP je umožnit dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu.

ŠVP umožňuje pedagogům uskutečňovat své vlastní nápady a čerpat i ze zkušenosti dětí, které tady vyrůstají a mají blíž k přírodě, zvířatům, tradicím a zvyklostem. Vychází z podmínek obce Hranice a využívá všech přírodních zajímavostí, které tato lokalita skýtá, se svým přirozeným způsobem života.

Nabídka činností je velice pestrá. Snažíme se dětem přiblížit život lidí ve všech jeho podobách a vytvářet situace, které mají možnost děti řešit, jako jsou výlety po okolí, návštěvy divadelních představení, beseda s myslivci, rybáři, hasiči apod. Připravujeme pro děti a jejich rodiče slavnosti, projektové dny a události, při kterých mohou děti společně s rodiči prožít mnoho zajímavých zážitků. Mezi ně patří například tvorba rodičů s dětmi v mateřské škole, vánoční zpívání, besídka pro maminky, společný výlet do okolí, rozloučení se školáky.

Aktivně se také účastníme různých výtvarných soutěží.

Mezi hlavní formy a metody práce patří:

 • rovný přístup všech dětí ke všem činnostem i jejich osobnostem
 • respektování individuality dítěte
 • svobodná volba činností, nenásilné vedení dítěte
 • radostná, laskavá a vstřícná atmosféra
 • otevřenost rodičům i veřejnosti
 • umožnit dětem zkoumání a objevování okolního světa
 • hrou i řízenou činností rozvíjet komunikativní schopnosti dětí
 • seznámení dětí se základy německého jazyka
 • vést děti ke vzájemnému respektu, soucitu a pomoci
 • dbát na bezpečí dětí nejen po stránce reálné, ale i pocitové
 • dbát na dodržování pravidel

Mezi prostředky pro plnění cílů patří:

 • motivace k vnímání světa a života kolem
 • rozlišovat a pojmenovat barvy, vůně, nálady, rozdílnosti, velikosti, řadit, třídit, uspořádat
 • orientace v prostoru a čase
 • reakce na slovo, signál
 • procvičení základních pohybových a pracovních dovedností
 • orientace v situaci, pojmenování chování, jednání na základě hry, vytváření vlastního podvědomí o tom, co je slušné a naopak
 • respektovat pochopená a zdůvodněná pravidla soužití, vyjadřovat vlastní názory
 • vyjadřovat se prostřednictvím pohybu, slova, výtvarných činností
 • dostávat prostor ke spolupráci s ostatními dětmi
 • osvojovat si jednoduché poznatky o přírodním rytmu
 • kladení otázek a odpovědí
 • rozvoj jemné motoriky
 • procvičování paměti
 • rozvoj užívání smyslů
 • používání matematických pojmů
 • rozvoj představivosti a fantazie
 • vedení k samostatnosti a samostatnému rozhodování
 • naslouchat druhým, respektovat odlišný úhel pohledu
 • rozvíjet řečové, jazykové a komunikační dovednosti, fantazii, představivost, smyslové vnímání
 • poznávání svého těla
 • rozšiřování poznatků o světě, přírodě a zvířatech
 • seznamování s lidovými tradicemi
 • rozvíjet podvědomí o významu životního prostředí pro člověka
 • vnímání zvěře v přírodě
 • rozvíjet dramatické a výtvarné dovednosti

 

6. Vzdělávací obsah

Oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně funkční celek.

Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou dle RVP PV:

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Celoroční vzdělávací blok má název Společně objevujeme svět ‚ a je stavěn tak, aby:

 • přispíval k rozvoji dítěte a jeho učení v různých oblastech
 • umožňoval naplnit život dítěte mnohostranně pestrou nabídkou činností intelektových i praktických
 • dítě mělo možnost získat potřebné dovednosti, schopnosti, poznatky, poznávalo hodnoty a zaujímalo postoje

Vzdělávací obsah je plánován na tři roky a je rozpracován do čtyř integrovaných bloků:

 1. Barevný podzim
 2. Kouzelná zima
 3. Jarní probuzení
 4. Veselé léto

1. Integrovaný blok Barevný podzim

Je to období adaptace na nové prostředí mateřské školy. Vzájemně se poznáváme, seznamujeme se s pravidly společenského soužití, poznáváme prostředí mateřské školy, její okolí, paní učitelky i ostatní zaměstnance školy.

Cíl:

 • seznamování se s pravidly chování k druhému
 • osvojení si přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj komunikativních dovedností, získání citové samostatnosti
 • rozvoj dovedností pro navazování vztahů k druhým lidem
 • poznávání pravidel společného soužití a jejich spoluvytváření
 • vnímání krás podzimu
 • rozvoj řečových schopností
 • poznávání ovoce, zeleniny a jejich význam pro zdraví

Činnosti:

 • rozhovory s dětmi
 • sebeobslužné činnosti
 • spontánní hry
 • poslech pohádek
 • vyprávění
 • vycházky do přírody, do města
 • hry na zahradě mateřské školy
 • výtvarné a pracovní činnosti, práce s různým materiálem
 • pohybové hry
 • vytváření společných pravidel
 • manipulace s předměty, přírodninami
 • pozorování života kolem sebe – rozhovory, vyprávění
 • práce s písní - seznamování

Výstupy:

 • osvojit si pravidla života v kolektivu
 • uvědomovat si svou samostatnost
 • adaptovat se na nové prostředí a umět se v něm orientovat
 • objevovat význam ovoce a zeleniny pro člověka
 • poznat své město a jeho okolí
 • vnímat zákony a krásy přírody

2. Integrovaný blok: Kouzelná zima

V tomto období seznamujeme děti s různými zvyky a tradicemi, které jsou typické pro období adventu a později masopustu. Vnímáme atmosféru v obci, všímáme si výzdoby okolí, učíme se koledy, které pak zazpíváme na vánoční besídce.

Rozvíjíme kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební, dramatické i literární. Děti se učí vnímat krásu přírody v zimě, krmí ptáčky i lesní zvěř, seznamují se se zimními sporty.

Cíl:

 • poznávání změn počasí a jeho vliv na člověka
 • rozvíjení povědomí o zimě
 • osvojení poznatků o těle a jeho zdraví
 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • prožívání radostného období (vánoční svátky, masopust)
 • rozvoj komunikace mezi dětmi
 • podpora zájmu o rozvíjení učení

Činnosti:

 • pozorování změn počasí
 • sportovní činnosti na sněhu
 • oslavy vánočních svátků, masopustu
 • estetické činnosti (zpěv, dramatizace, výtvarná a pracovní činnost)
 • vycházky do přírody
 • hry se sněhem, zimní sportování

Výstupy:

 • osvojit si poznatky o zimním období
 • rozvíjet pohybové dovednosti v zimní přírodě
 • vnímat změny v přírodě
 • prožívat radostné období adventu, masopustu
 • využít naučené písně a básně na společné besídce
 • umět jednat dle pokynů a instrukcí učitelek
 • učit se přijímat případný neúspěch a pozitivní ocenění

3. Integrovaný blok : Jarní probuzení

V tomto období si všímáme změn v přírodě, která se připravuje na příchod jara. Hovoříme o rozdílech počasí, seznamujeme se s rostlinami i zvířaty.

Cíl:

 • Osvojení si různých dovedností
 • rozvoj společenského a estetického vkusu, oslava svátků jara
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • rozvíjení povědomí o živé přírodě
 • seznamovat se se zvyky a tradicemi jarního období (velikonoce)

Činnosti:

 • pozorování probouzející se přírody
 • seznamování se s jarními rostlinami, se zvířaty
 • hry na školní zahradě i v mateřské škole
 • estetické činnosti (výtvarné, hudební, dramatizace)
 • sportovní činnosti

Výstupy:

 • osvojit si poznatky o změnách v přírodě
 • respektovat daná pravidla pro pobyt v přírodě
 • umět pracovat s různým výtvarným materiálem
 • poznat některé rostliny, zvířata
 • znát své město
 • umět hovořit o dané situaci, vyprávět příběh

4. Integrovaný blok: Letní radování

V tomto období využíváme rozhovorů, vycházek a různých zkušeností pro vytváření základní představy o dopravní situaci a dopravních prostředcích. Učíme se poznat pojem rodina, rodinné vztahy přípravou na besídku ke Dni matek, připravujeme oslavu Dne dětí a společné posezení s rodiči u táboráku na závěr školního roku.

Cíl:

 • seznamování se se základy dopravní výchovy
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • osvojování si poznatků o podpoře zdraví a bezpečí
 • rozvoj kulturně společenských postojů
 • upevňování kolektivních vztahů
 • zdokonalování fyzické zdatnosti
 • oslava svátku matek
 • oslava MDD

Činnosti:

 • smyslové hry
 • estetické činnosti
 • výlety a turistika
 • manipulační činnosti
 • hry na zahradě i v mateřské škole
 • vyprávění, rozhovory
 • oslava Dne matek, MDD

Výstupy:

 • těšit se z příjemných zážitků
 • ovládat základní pohybové dovednosti
 • samostatně vyjadřovat své pocity, prosby
 • umět chránit své zdraví

 

7. Evaluační systém

Jde o průběžné vyhodnocování vzdělávacích činností, situací a podmínek v mateřské škole, které nám poskytují zpětnou vazbu o kvalitě práce.

Jde o systematický proces, jehož výsledky využíváme ke zlepšování vzdělávacího procesu a podmínek, za kterých se tento proces uskutečňuje.

Sledujeme:

 • naplňování cílů školního programu
 • způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání
 • průběh vzdělávání
 • kvalitu podmínek vzdělávání
 • kvalitu práce pedagogů
 • výsledky vzdělávání
 • vlastní hodnocení školy
 • třídní kniha
 • docházka dětí
 • Třídní vzdělávací plán
 • diagnostika dětí

Časový plán:

Předmět Prostředky Časový plán Odpovědnost
Evaluace ŠVP Pedagogická   porada 1x ročně Řediteka školy
Evaluace integrovaných bloků Pedagogické   porady 2x ročně Všechny pedag. pracovnice
Vyhodnocování individuálního rozvoje dětí Záznamové archy, diagnostika dětí Průběžně, 2x ročně Všechny pedag.pracovnice
Vyhodnocování výchovně vzdělávací činnosti Záznamy v třídní knize Plán TVP Denně Všechny pedag.pracovnice  
Evaluace vzdělávání pedag.pracovnic Pedagogické   porady Průběžně Ředitelka školy
Evaluace spolupráce s ostatními institucemi Pedagogické    porady Průběžně Všechny pedagogické pracovnice