Jdi na obsah Jdi na menu
 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
V MATEŘSKÉ ŠKOLE HRANICE

 

Environmentální výchova jako součást školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Environmentální výchova je nauka o životním prostředí, využívá poznatků vědního oboru ekologie, zkoumá mechanizmy působení člověka na ekosystémy, zabývá se prevencí znečišťování životního prostředí, nápravou vzniklých škod a prevencí nežádoucích zásahů.

Na realizaci environmentální výchovy se podílejí všechny vzdělávací oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a tím i náš školní vzdělávací program.

Vzdělávací oblasti:

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě a společnost
 5. Dítě a svět

 

Aktivity školy při plnění úkolů Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ( EVVO):

Vedeme děti k odpovědnému chování vůči přírodě, životnímu prostředí a vlastnímu zdraví.

Seznamujeme děti s kulturními tradicemi

Mikuláš - společné setkání celé MŠ, tvoření z recyklovaného materiálu, nácvik tradičních říkadel, písní, návštěva divadelního představení Čertovská pohádka, Mikulášská nadílka s čertem a andělem

Vánoční svátky - staročeské tradice a zvyky, setkání s rodiči, společný zpěv koled Zpívání u vánočního stromu, výroba dárků z přírodního materiálu, vystoupení pro seniory v kulturním domě České vánoce .

Masopust - výroba masek, seznamování se staročeskou kulturou, zvyky, říkadla, společný karneval celé mateřské školy

Velikonoce - staročeské tradice, výzdoba mateřské školy z výrobků z přírodního materiálu, velikonoční dárky, velikonoční koledy

Den matek - rodinné vztahy, nácvik písní a básní o maminkách na besídku pro ně, výroba dárečků a přáníček z přírodního či odpadového materiálu

Den dětí - společné setkání celé mateřské školy, rodinné vztahy, zdravé sportování v přírodě

 

Aktivně se podílíme na vytváření estetického prostředí školy:

Tvoření výstavek dětských prací, výzdoba tříd, chodeb, oken , vždy podle ročního období.

Šetrné zacházení s hračkami a zařízením školy, pomoc s úklidem hraček a pracovních materiálů Pomoc při hrabání listí, úklidu školní zahrady, zalévání květin v budově mateřské školy

Vedeme děti k aktivnímu a samostatnému vyhledávání informací a obrázků na dané téma v knihách a encyklopediích

 • Využití třídních knihovniček
 • Spolupráce s rodiči, knihy z domova
 • Návštěva Městské knihovny v Hranicích
 • Sledování pořadů, rozhovory o sledování dětských pořadů doma
 • Využití CD a DVD s tématikou přírody a její ochrany

 

Vyvoláváme pravidelné diskuse, rozhovory a hry na dané téma

 • Měsíční či týdenní okruhy
 • Dramatizace pohádek o zvířátkách
 • Námětové hry: Na lékaře, Na popeláře, Na květinářství, Na zahradnictví, Na hospodářství
 • ZOO, Na lesní království, Na zvířátka, Na dopravu apod.
 • Besedy s myslivci, hasiči, dětskou lékařkou, knihovnicí v městské knihovně, spolupráce spojená s návštěvou pana K. Bobála s živými zvířátky ze záchranné stanice Studánka u Tachova u nás v mateřské škole

 

Pozorujeme změny v přírodě vzhledem k ročnímu období

Jaro - pozorování ptáčků na školní zahradě, stavění hnízd, pozorování stromů na školní zahradě, v zahradách i v lese (stromy listnaté a jehličnaté), pojmenováváme rostliny, barvy, zvířata a jejich mláďata, provádíme pokusy s klíčením, lisování jarních kytiček, tvorba herbáře, poslech a poznávání zvuků v přírodě

Léto - pozorování zahrad, zrání letního ovoce a zeleniny, ochutnáváme, poznáváme po čichu, chuti. Příprava na prázdniny, připomínáme, jak se bezpečně chovat u vody, při koupání, slunění, hrách v přírodě (pozor na hady, bodavý hmyz, jedovaté rostliny) i na ulici (jízda na koloběžkách, kolech apod.)

Podzim - zrání podzimního ovoce, spolupráce s rodiči (návštěva zahrádky, ovoce, zelenina, způsob růstu, péče, ochutnávání), sběr podzimních plodů pro zvířátka, spolupráce s rodiči, výroba zvířátek z těchto plodů, podzimníčků, sběr listů (lisování, otiskování, porovnávání, lepení - výroba obrázků ), výroba draků, zvířátek apod.

Zima - zimní příroda, hry a pokusy se sněhem, ledem, bezpečné chování při zimních hrách, zimní sportování, péče o zdraví - zdravá strava, pohyb venku i ve třídách, návštěva krmelce - dětí donesou ovoce či suché pečivo, spolupráce s rodiči - krmítko pro ptáčky - děti nosí krmení, práce s lesními plody a přírodním materiálem

 

Připravujeme tématické vycházky a výlety

Vycházky do lesa, ke krmelci, k rybníku, na louky, k zahrádkám, sportovní hřiště, turistická vycházka na delší vzdálenost - celá mateřská škola (svačíme v přírodě - úklid odpadků)

 

Pečujeme o zeleň na školní zahradě

Pomoc při jarním úklidu, sběr odpadků, hrabání listí, sběr spadaných větviček po zimě.

 

Snažíme se šetřit energií, vodou, hygienickými prostředky

Denodenní činnosti

 

Vedeme děti ke třídění odpadu

Práce s obrazovým materiálem - třídění odpadů - Cesta odpadů
Rozhovory, sledování informačních pořadů k tématu, dění ve městě - barevné kontejnery

 

Provádění jednoduchých pokusů

 • S vodou - teplá, studená, led, pára 
 • S pískem - stavby z písku (suchý – nelze postavit) - doplnění přírodninami
 • Klíčení semínek (světlo, tma, vzduch, voda, sucho, teplo, zima) a následné pozorování
 • jarní osení, řeřicha...
 • Manipulační hry s přírodninami, zkoumání pod lupou
 • Třídění plodů, rozhovor o jejich užitku jak pro zdraví člověka, tak pro zvěř

Učíme se rozeznávat a pojmenovat některé rostliny, živočichy, hmyz

 

Zkoumáme různé látky a jejich vlastnosti / kámen, papír, dřevo, kov, voda – skupenství - pokusy

Způsob oblékání vzhledem k ročnímu období

Stravování, zdravá výživa, neplýtvat jídlem

Nebezpečnost škodlivých látek (kouření, alkohol, jedovaté rostliny, výpary z komínů)

Učíme se uvědomovat si sebe sama jako člověka -živou bytost, rozlišujeme, co je pro člověka užitečné a naopak, co mu škodí, vážit si života ve všech jeho formách.