Jdi na obsah Jdi na menu
 
 

Mateřská škola Hranice okres Cheb

se sídlem Soukenná 844,

IČO 606 11 391

příspěvková organizace

 

 

 

Školní řád

 

Č.j.: 84/2023

Zpracovala: Schwalbová Kateřina

Schválila: Schwalbová Kateřina

Platnost od: 1.9.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah:

 1. Základní ustanovení
 2. Řízení školy
 3. Práva a povinnosti všech účastníků předškolního vzdělávání
 4. Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení předškolního vzdělávání dítěte
 5. Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské škol
 6. Provoz a vnitřní režim mateřské školy
 7. Organizace školního stravování
 8. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně – patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 9. Zacházení s majetkem mateřské školy
 10. Závěrečná ustanovení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Základní ustanovení

 

Školní řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, novelou školského zákona č. 472/2011 Sb., vyhláškou č. 214/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a Úmluvou o právech dítěte. Jsou jím vymezeny vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v Mateřské školy Hranice.

 

Školní řád upravuje:

 • Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.
 • Provoz a vnitřní režim školy.
 • Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
 • Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Řízení školy

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny.

          Ředitelka mateřské školy: Schwalbová Kateřina

Webová stránkawww.mshranice.estranky.cz

Kontakt ředitelka: 603 195 991

          Vedoucí školní jídelny: 608245691 

          Třída Žabičky: 721509028

          Třída Kytičky: 737144078

          Třída Včeličky: 603388427

E- mail: skolkahranice@gmail.com

Facebook: Mateřská škola Hranice

Učitelky mateřské školy: Lewová Kateřina – kvalifikovaná         

                                         Halíková Renata- kvalifikovaná

                                         Švarcová Veronika – doplňuje si kvalifikaci od září 2022

                                         Opeltová Kateřina – doplňuje si kvalifikaci od září 2022

                                         Nechutná Natálie – doplňuje si kvalifikaci od září 2022

Asistent pedagoga: Ferencová Jitka, Kocábová Eva

Školní asistent: Lewová Kateřina

Provozní personál: Kapicová Veronika –účetní referent,vedoucí šk.jídelny

Bučková Pavlína – pomocná kuchařka

Lexová Miroslava – hlavní kuchařka

Humlová Hana - kuchařka

Jurinová Lucie – uklízečka

Vachovec Petr – údržbář

Kocábová Eva – školnice

 

3. Práva a povinnosti všech účastníků předškolního vzdělávání

 

Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program:

3.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 • podporuje rozvoj celé osobnosti dítěte předškolního věku
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
 • podílí se na osvojování základních pravidel slušného chování dítěte
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

 

3.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

3.3 Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“), v platném znění.

 

3.4. Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání

3.5 Práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 • Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti.

 

 • Dítě má právo na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně.

 

 • Dítě má právo na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 • Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).

 

 • Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).

 

 • Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky, má právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku).

 

 • Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí).

 

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

3.6.Povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání:

 

 • Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ – každá třída má stanovena pravidla.

 

 • Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.

 

 • Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.

 

3.7. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí
 • na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy tohoto školního řádu.

 

3.8. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí:

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni:

 • rodiče mají zodpovědnost za péči o nezletilé dítě, zejména péči o jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj (§31 Zákona o rodině)
 • rodiče mají být svým osobním životem a chováním příkladem svým dětem (§32 odst. Zákona o rodině)
 • zákonný zástupce (matka), která sama pečuje o dítě je povinna uvést do evidenčního listu otce dítěte, pokud je uveden v rodném listě dítěte
 • pokud pečuje o dítě pouze jeden ze zákonných zástupců, doloží dokument, který je dokladem stanovení jeho péče
 • zákonný zástupce, který má svěřeno dítě do své péče, doloží ředitelství školy, jakým způsobem je upraven styk dítěte s druhým zákonným zástupcem dítěte
 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy a bylo při příchodu vhodně a čistě upraveno
 • zúčastnit se osobně projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, jsou-li k tomuto vyzváni ředitelkou mateřské školy
 • informovat učitelku či ředitelku mateřské školy o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 • oznámit škole údaje podle § 28odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (vše pro potřeby školní matriky), oznámit neprodleně jakoukoliv změnu v uvedených údajích
 • dodržovat stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim respektovat
 • řídit se školním řádem
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
 • zákonný zástupce je povinen účastnit se třídních schůzek
 • všechna přijatá rozhodnutí na společných schůzkách jsou i pro nepřítomné rodiče závazná a ti, jsou povinni se informovat o výsledcích jednání u jednotlivých pedagogů či ředitelství školy
 • vzhledem k zajištění maximální bezpečnosti jsou zákonní zástupci povinni předat dítě přímo učitelce, dítě nesmí být v žádných prostorách školy, ani na zahradě školy ponecháno samotné bez dozoru, zákonný zástupce vždy předá dítě učitelce osobně s verbálním oznámením o předání
 • zákonný zástupce předá učitelce dítě vždy zdravé, vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Zprávu podají i v případě výskytu infekční nemoci v rodině (např. žloutenka, mononukleóza, salmonelóza apod.), ale i při výskytu vší, v případě jakékoliv předchozí nevolnosti dítěte je zákonný zástupce povinen při předání dítěte o této skutečnosti informovat učitelku, uvést mobilní telefon, který je kdykoliv dostupný pro potřeby náhlého onemocnění dítěte
 • zákonný zástupce je povinen na začátku nového školního roku požádat učitelku o aktualizaci či stvrzení správnosti údajů uvedených v evidenčním listu dítěte
 • zákonní zástupci jsou povinni označit věci dětí, u kterých by mohlo dojít k záměně
 • děti vybavit pro pobyt v mateřské škole takovou obuví, která je pro ně při pobytu bezpečná (pantofle jsou nevhodné)
 • zákonní zástupci nesou plnou odpovědnost za obsah věcí uložených v kapsářích v šatnách dětí a na poličkách, zajistí, aby zde byly pouze potřebné věci na převlečení
 • zákonný zástupce dodržuje při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, ostatními dětmi a jejich zákonnými zástupci pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení předškolního vzdělávání dítěte

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem (od 2.května do 16.května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklém – nástěnky, webové stránky mateřské školy, webové stránky města).

Tiskopisy žádostí jsou k dispozici v mateřské škole a na webových stránkách školy, zároveň jsou včas zveřejněna kritéria pro přijímání dětí.

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.

Kritéria obsahující postupně nárok dětí na předškolní vzdělávání (podle účinnosti):

Účinné od 1. září 2017: Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Účinné od 1. září 2018: Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3), nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětské domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Účinné od 1. září 2020: Do mateřské školy se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo umístěném v tomto obvodu v dětském domově, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně druhého roku věku, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Nárok dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, přijetí do spádové mateřské školy:

 

 • přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení. Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Toto potvrzení se netýká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do mateřské školy.
 • Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí těchto dětí je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do mateřské školy na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu mateřské školy.

Pro přijetí k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • občanský průkaz, popřípadě povolení k pobytu v ČR
 • zprávu od lékaře

Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce (§ 34 odst. 3 školského zákona).

 

Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte.

Zákonní zástupci nahlásí v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích v evidenčním listu (zejména místo trvalého pobytu, telefon).

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zákonní zástupci mají možnost dát mateřské škole svůj souhlas ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o svém dítěti v souladu s GDPR.

Co dítě v MŠ potřebuje:

 • kompletní náhradní oblečení
 • sportovní oblečení určené k pobytu venku
 • pevné bačkory se světlou podrážkou
 • pyžamo – každý týden čisté
 • dle uvážení holínky a pláštěnku

 

Vše řádně podepsáno!!!

 

Povinné předškolní vzdělávání:

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. (§ 34a odst. 1)

Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst.).

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole tj. Mateřská škola Hranice, okres Cheb, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

V případě, že zákonný zástupce volí jinou formu povinného předškolního vzdělávání (individuální vzdělávání, lesní školku, přípravnou třídu ZŠ apod., ve které MŠMT povolilo plnění PŠD (podle § 38a) oznamuje tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz. organizace školního roku v základních a středních školách. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno. (§ 34a odst. 3)

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbá-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a školského zákona.

Informace o případném zavedení distanční výuky:

Po zcela nových zkušenostech ze situace v druhém pololetí školního roku 2019/2020 byla ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách. Zákonem je nyní nově stanovena:

 • povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné
 •  je stanovena povinnost dětí se tímto způsobem vzdělávat

 

 

 

 

 

 

 

Škola musí začít povinně vzdělávat distančním způsobem z důvodu:

 

 • krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
 • V případě mateřských škol povinné vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, začíná v případě, pokud není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné

 

Škola nemá povinnost vzdělávat distančním způsobem při naplnění jedné z těchto podmínek:

 • pokud MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku,
 • v případě MŠ, pokud ředitel školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu a vzhledem k výše uvedeným pravidlům dále také zejména, pokud
 •  je dětem nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy, a to i v případě, kdy se v jiných třídách té samé školy vzdělávání distančním způsobem poskytuje,
 • jsou děti nepřítomni z jiného důvodu (např. nemoc).

 

 Děti jsou povinny se vzdělávat distančním způsobem ve vymezených případech. Způsob poskytování a hodnocení vzdělávání na dálku přizpůsobí škola konkrétním podmínkám dítěte.

Komunikace s dětmi:

Rodiče budou mít možnost si pro pracovní listy, grafomotorické listy a ostatní materiály chodit přímo do mateřské školy – v určený den i hodinu.

E – mailem – rodiče mohou dostávat materiály na svůj email.

Webové stránky – zde budou paní učitelky pravidelně dávat nápady na tvoření, básničky, písničky, sportovní aktivity, a také pracovní listy.

Skype – s dětmi se budeme spojovat přes aplikaci skype.

Vzdělání probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP dané školy, avšak ne nutně v plné míře. Není stanoven hodinový rozsah ani časové vymezení distanční výuky.

Omlouvání výuky na distančním způsobu vzdělávání bude prováděno způsobem vždy obvyklým.

Vypracované materiály budou rodiče nosit zpět do školy, kde si je paní učitelka projde a na základě toho i zhodnotí. Následně doporučí rodiči, co je třeba dále procvičovat a zlepšovat, a také navrhne rodiči aktivity, které k tomuto zlepšení povedou.

 

 

Individuální vzdělávání dítěte:

 

Uskutečňuje se bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy.

Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4).

Skutečnost, zda má být dítě individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného zástupce dítěte, není zde tedy, „povolovací režim'' ze strany ředitele školy, jako je tomu v případě základního vzdělávání. Vždy by se však mělo jednat o odůvodněné případy, pro které bude dítě vzděláváno individuálním způsobem.

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 • jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte
 • uvedené období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34b odst. 2)

 

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno § 34b odst. 3)

Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

 

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

 • způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole – ověří se úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání)
 • termíny ověření – měsíc listopad a březen

 

Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3)

 

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4)

 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).

 

Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

 

 • Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Ukončení vzdělávání z důvodu neúčast dítěte na vzdělávání:

 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se neúčastní vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v tomto školním řádu.

Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců:

 

 • V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená tohoto školního řádu, může ředitelka po předchozím písemně oznámenému zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.
 • Pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

 Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době:

 

 • Pokud při přijetí dítěte ke školnímu vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na základě písemného oznámení – žádosti zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.

 Ukončení vzdělávání z důvodů nehrazení úplaty za vzdělávání nebo stravného:

 

 • V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedeného v tomto školním řádu, může ředitelka po předchozím upozornění písemně oznámenému zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 

 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními:

 

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora (tzv. podpůrná opatření – Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami).

Podpůrná opatření prvního stupně:

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělání dítěte (§ 21 školského zákona). Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úprav metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy. Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (§16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně:

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. a 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky mateřské školy nebo OSPOD.

Ředitelka určí učitelku odpovědnou za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (§11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. a 5. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Vzdělávání dětí nadaných:

Mateřská škola má ve svém školním vzdělávacím programu stanoveny podmínky pro využití potenciálu každého dítěte a ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské škol

 


Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování:

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání:

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickému pracovníkovi mateřské školy. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí, výjimečně po dohodě s učitelkou mateřské školy.

V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy.

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník:

 • pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky
 • informuje telefonicky ředitelku školy
 • řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. Odbor sociálně právní ochrany povinen zajistit dítěti neodkladnou péči
 • případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc

(pozn.: Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani ji nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy.)

Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnkách v šatnách mateřské školy a na webových stránkách školy.

Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. Při závažnějších problémech si mohou s pedagogem domluvit konzultační hodinu.

Ředitelka mateřské školy jednou za školní rok svolává třídní schůzku, na které jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích:

Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd nebo písemným dopisem předaným nebo zaslaným zákonným zástupcům dětí.

V případě, že součástí nadcházející akce bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce plnohodnotné vzdělávání včetně zajištění pedagogické činnosti pedagogickými pracovníky.

Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu:

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně škole.

V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné opět osobně i prostřednictvím telefonu.

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogickému pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítě, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

Uvolňování a omlouvání dítěte plnícího povinnou školní docházku v mateřské škole:

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte – osobně, písemně, nebo telefonicky.

Po návratu dítěte do mateřské školy – písemně do připravené listiny u učitelky, kde zákonný zástupce dítěte napíše dobu absence, důvod nepřítomnosti a vše podepíše.

V době jakýchkoli školních prázdnin zákonný zástupce dítě neomlouvá písemně, pouze ústně, v tomto období dítě do mateřské školy chodit nemusí.

Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit dítě na žádost jeho zástupce a jeho vyzvednutí v mateřské škole zcela nebo z části dne.

Pro odhlášení stravného v nepřítomnosti dítěte musí zákonný zástupce odhlásit dítě do 8:00 hodin.

Za omluvitelnou absenci dítěte se považuje návštěva lékaře, nemoc, důležité rodinné důvody, rodinné, či ozdravné rekreace.

Nemůže-li se dítě dostavit do mateřské školy pro překážku předem známou trvající déle než tři dny, požádají s předstihem zákonní zástupci písemnou formou o jeho uvolnění ředitelku mateřské školy. Důvod uvolnění musí být na žádosti jasně uveden.

V případě, že nepřítomnost dítěte nelze předem předvídat, oznámí důvod nepřítomnosti zákonný zástupce mateřské škole neprodleně. Pokud tak neučiní, absence se stává neomluvenou, což je považováno za závažné porušení školního řádu.

Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na čtyři hodiny denně, zpravidla od 8:00 do 12:00, nemění se však právo dítěte vzdělávat se po celou dobu provozu mateřské školy.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do mateřské školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a školského zákona.

Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole:

Úhrada úplaty za vzdělávání:

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

 • úplata za kalendářní měsíc je splatná do 17. dne příslušného kalendářního měsíce
 • ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty.
 • zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu v hotovosti v určeném termínu v kanceláři u vedoucí školní jídelny, nebo na účet mateřské školy.
 • opakované neuhrazení této platby v MŠ je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Úhrada úplaty za školní stravování:

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

úplata za kalendářní měsíc je splatná do 17. dne příslušného kalendářního měsíce

 • ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty.
 • zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu za školní stravování v hotovosti v určeném termínu v kanceláři u vedoucí ŠJ v krajním případě, upřednostněna je platba bankovním převodem. 

 

Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

 • dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy
 • řídí se školním řádem mateřské školy
 • dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

6. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 5:45 do 15.30 hodin.

Zákonní zástupci předávají dítě učitelce MŠ zpravidla do 8.00 hodin, po včasné dohodě s učitelkami je možno dobu příchodu upravit. Zákonní zástupci jsou povinni dítě vyzvednout včas, tzn. opustit budovu do 15:30 hodin.

Budovy mateřské školy jsou zabezpečeny proti vniknutí nežádoucích osob bezpečnostním kamerovým systémem. Rodiče při vstupu do mateřské školy používají zvonek umístěný u vchodu každé budovy.

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v době prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po projednání se zřizovatelem Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. V období letních prázdnin bývá provoz MŠ přerušen zpravidla na dobu 3 týdnů. V období podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin je minimální počet pro otevření mateřské školy 10 dětí. V případě nenaplnění tohoto počtu, nebude mateřská škola otevřena a rodičům bude tato informace předem sdělena.

 

 

Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, kdy do všech tříd mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

 

Mateřská škola má 3 třídy s následujícím zaměřením:

třída žabičky s hudebním zaměřením

třída kytičky s výtvarným zaměřením

třída včeličky se sportovním zaměřením

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

Do mateřské školy jsou přijímány a vzdělávány i děti se speciálními vzdělávacími potřebami a snahou pedagogů je vytvořit jim optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte. Podle míry a stupně postižení, nebo znevýhodnění je možné zajistit i péči asistenta pedagoga.

Režim dne:         5.45 – 8.00      scházení dětí, hry a spontánní činnosti dětí,

                                                   zapojení do řízených individuálních,            

                                                   skupinových činností

                         

                           8.00 – 9.00      přivítání dětí, komunitní kruh, průběžná svačina

                                                   podle potřeb dětí, pokračování v řízených

                                                   individuálních, skupinových, nebo společných

                                                   činnostech, her, jejich pozvolné ukončení  

                           9.00 – 11.00    příprava a pobyt venku se spontánní pohybovou

                                                   aktivitou, pozorování, výlety      

                     

                          11.00 – 11.45   hygiena, oběd – žabičky

                        

                          11:30 – 12:15   hygiena, oběd – kytičky, včeličky    

                         

                          11.45 – 13.30   poslech pohádky, odpočinek, klidná zájmová

                                                   činnost u nespících dětí – žabičky

                       

                         12:15 – 13.30   poslech pohádky, odpočinek, klidná zájmová

                                                   činnost u nespících dětí – kytičky, včeličky   

 

                         13.30 – 15.30   vstávání, svačina, spontánní činnosti dětí, hry

                                                   dle jejich zájmu, rozcházení dětí     

 

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Všechny děti po obědě odpočívají při relaxačních činnostech (poslech pohádky apod.), dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

 

Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole:

Úhrada úplaty za vzdělávání

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

 • úplata za kalendářní měsíc je splatná do 17. dne příslušného kalendářního měsíce
 • ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty
 • zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu v určeném termínu na bankovní účet mateřské školy, ve výjimečném případě v hotovosti v kanceláři u vedoucí školní jídelny,
 • opakované neuhrazení této platby v MŠ je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy

 

 

Úhrada úplaty za školní stravování:

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

úplata za kalendářní měsíc je splatná do 17. dne příslušného kalendářního měsíce

ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty

zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu za školní stravování v hotovosti v určeném termínu v kanceláři u vedoucí ŠJ v krajním případě, upřednostněna je platba bankovním převodem.

 

7. Organizace školního stravování

Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování.

 

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v provozovně prostorově umístěné v oddělené části mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Školní jídelna připravuje jídla, která jsou rozvážena do jednotlivých tříd mateřské školy, v kterých probíhá vlastní stravování dětí, a jídla pro děti ze základní školy, zaměstnance školy a zaměstnance úřadu Města Hranice.

Školní jídelna připravuje a dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole konzumují v rámci „pitného režimu“.

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.

Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání:

V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího základního stravovacího režimu:

8:15 - 9:00 podávání dopolední svačiny

11:10 – 11:45 oběd nejmenší oddělení

11:30 – 12:15 prostřední a nejstarší oddělení

14:00 – 14:30 podávání odpolední svačiny

V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

 

Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole:

Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti podle kritérií tohoto školního řádu, zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny.

V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce i vedoucí školní jídelny. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte vedoucí školní jídelny je možné i prostřednictvím telefonu, nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské školy.

Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní jídelně do 11:30 hodin oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok.

 

8. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně – patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy jej pedagogický pracovník převezme od zákonného zástupce dítěte nebo jím pověřené plnoleté osoby až do doby, kdy jej předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené plnoleté osobě.

Všichni pracovníci MŠ byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi v MŠ a zavazují se je dodržet. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, je vždy stanoven odpovídající počet pedagogických pracovníků. Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy je využíváno zpevněných chodníků, všechny děti jsou označeny vestami s reflexními prvky.

K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd.

Pokud jsou ve třídě zařazeny děti mladší 3let, připadá na jednu učitelku při vycházkách maximálně 12 dětí. Tento počet může ředitelka výjimečně zvýšit, a to až do výše 23 dětí. Zároveň, ale určí dalšího pedagogického pracovníka, nebo jiného zaměstnance mateřské školy, aby byla zajištěna bezpečnost dětí.

Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho infekčním onemocnění předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

Zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich dětí nenosí do MŠ nebezpečné a škodlivé předměty (ostré předměty, léky, zápalky, šperky aj.), z důvodů možného úrazu.

V celém areálu MŠ platí zákaz kouření, užívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek!!!

 

Zásady bezpečnosti při práci s dětmi:

 • Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.
 • Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

 • děti se přesunují ve skupině vždy v reflexních vestách, a to nejvýše ve dvojstupech
 • skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci
 • skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky
 • vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny
 • při přecházení vozovky používá pedagogický doprovod zastavovací terč

b) pobyt dětí v přírodě

 • využívají se pouze známá bezpečná místa
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)
 • při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

c) rozdělávání ohně

 • pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu dětského dne, pohádkového lesa, lampiónového průvodu apod. a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí
 • jen na místech určených pro rozdělávání ohně
 • za přítomnosti člena hasičského sboru nebo pedagogického pracovníka zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni
 • v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně
 • pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovali v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál
 • po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně

d) sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

e) pracovní a výtvarné činnosti

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonává pedagog přísný dozor a pracuje pouze s malou skupinkou dětí, nebo individuálně, tak aby byl schopen zajistit bezpečnost všech dětí.

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

Předávání a vyzvedávání dítěte:

Dítě musí být pedagogickému pracovníkovi předáno osobně! Provozní pracovnice není zodpovědná za převzetí dítěte.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě osobně převezmou od zákonných zástupců nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět zákonným zástupcům nebo jejich zástupcům předají. Zákonní zástupci po předání dítěte učitelkou nesou plnou odpovědnost za dítě v prostorách MŠ.

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou plnoletou osobu pro přebírání dítěte z MŠ. Za tímto účelem vyplní zákonní zástupci formulář „Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou“, který je platný pro daný školní rok.  Předat dítě pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti není možné!

Zákonní zástupci mohou také (pouze v nejnutnějších případech) pověřit nezletilou osobu vyzvedáváním dítěte. V tomto případě vyplní příslušný formulář a berou na vědomí, že po předání dítěte této nezletilé osobě mateřská škola nenese za dítě po opuštění mateřské školy žádnou zodpovědnost.

Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ oblečené tak, aby se mohlo volně pohybovat a své oblečení samo oblékat a svlékat. Věci si děti ukládají do označených poliček.

Za cennosti a donesené hračky mateřská škola neručí.

 

9. Zacházení s majetkem mateřské školy

 Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání:

 • Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházeli šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacímu potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.

Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole:

 • Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy. A také po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajících se stravovaní dítěte.

 

 • Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Závěrečná ustanovení

Seznámení se Školní řádem a jeho dodržování je závazné pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dítěte. Veškeré dodatky, popřípadě změny mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti zabezpečí zaměstnavatel seznámení všech zaměstnanců MŠ s obsahem tohoto Školního řádu a jeho dodatky a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí. O vydání a obsahu Školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce prostřednictvím schůzky rodičů a zveřejní ho na viditelném místě MŠ (nástěnka, internetové stránky). Ti stvrzují seznámení s jeho obsahem svým podpisem v příslušné třídě MŠ.

Účinnost a platnost tohoto řádu:

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1.9.2023

Změny a dodatky tohoto řádu:

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců s školním řádem

 • Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu, a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.
 • Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.
 • vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí, na webových stránkách mateřské školy a upozorněním rodičů na tento řád a formou vyvěšení v šatnách dětí.

 

V Hranicích dne 18.7.2023                                                Schwalbová Kateřina

                                                                                         ředitelka mateřské školy