Jdi na obsah Jdi na menu
 
 

Mateřská škola Hranice okres Cheb

se sídlem Soukenná 844, 351 24 Hranice

Telefon 603 195 991

 

 

 

Školní vzdělávací program

 

  Č.j. :  83/2023

 

 

 

 

Pomoz mi, abych to dokázal sám

 

 

 

 

 

 

 

 

Za mateřskou školu Hranice, Soukenná 844: Kateřina Schwalbová

                                                                  ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnova:

  1. Identifikační údaje o škole
  2. Obecná charakteristika školy
  3. Podmínky vzdělávání
  4. Organizace vzdělávání
  5. Charakterizace vzdělávacího programu
  6. Vzdělávací obsah
  7. Evaluační systém

 

 

 

Obecná charakteristika školy

 

I. Identifikační údaje o škole

 

     Sídlo školy :        Mateřská škola Hranice, okres Cheb,

                                 Soukenná 844, 351 24 Hranice 

 

     Jméno ředitele:    Kateřina Schwalbová

     Právní forma :      Příspěvková organizace

     Zřizovatel:           Město Hranice 

                                  U Pošty 182, 351 24 Hranice

 

     IČO MŠ :             60611391    

     Telefon:                 603 195 991

                                 

     E-mail :                 skolkahranice@gmail.com

     Platnost:              1.9.2023 – 31.8.2024

     

 

Školní vzdělávací program byl zpracován k 1.9.2023

 

 

 

2. Obecná charakteristika mateřské školy

 

Mateřská škola v Hranicích zahájila svůj provoz dne 20.4. 1976.   

V roce 17.4.1976 byla dokončena v akci Z a poté předána do užívání. Náklady na stavbu činily 7 365 000 korun.       

Prostředky na stavbu a vnitřní vybavení byly získány jednak z prostředků NV, ale značnou částí přispěly místní závody.

Škola zahájila provoz ve čtyřech třídách mateřské školy a třech oddělení jeslí.

Nyní je mateřská škola umístěna ve čtyřech budovách. Ve dvou jsou třídy 

mateřské školy a ložnice, třetí budova je hospodářský pavilon, kde se nachází                       

kuchyně, prádelna se sušárnou, dílna údržbáře a kancelář ředitelky a vedoucí

školní jídelny.

Ve čtvrté budově je výdejna obědů a dvě jídelní místnosti.

V kuchyni MŠ se vaří zpravidla 190 obědů, a to jak pro MŠ, tak pro žáky a

 pedagogy ZŠ.

Zajišťujeme stravu i pro zaměstnance úřadu Města Hranice a důchodce, bývalé

zaměstnance školství, či úřadu.

Ve školní jídelně pracuje vedoucí školní jídelny a tři pracovnice provozu.

Mezi další zaměstnance mateřské školy patří školnice a údržbář.

Kapacita školy je 75 dětí.

V současnosti máme v provozu tři třídy mateřské školy a od září 2023 zapsaných 61 dětí. V mateřské škole pracují 3 kvalifikované paní učitelky, dále 3 začínající paní učitelky, které si kvalifikaci doplňují.

V nejstarší a prostřední třídě působí asistenti, v nejmenší třídě působí školní asistent, z důvodu začlenění netříletých dětí.

Děti jsou rozděleny ve třídách dle věku 2-4roky, 3-4 roky, 3-7let.

 

 

3. Podmínky vzdělávání

 

 Věcné podmínky:  

 

Třídy jsou rozmístěny ve dvou patrových budovách. V současné době jsou v provozu jsou tři třídy. Nejmenší třída – Žabičky, prostřední třída Kytičky a nejstarší děti Včeličky. V době odpočinku spí děti z Kytiček a Včeliček společně ve velké ložnici a děti ze žabiček odpočívají u sebe ve třídě. Děti, které nespí mají možnost si pohrát v herně, kde mají na výběr z klidových aktivit.

Třídy jsou zařízeny vždy podle věkového složení dětí. Hračky jsou umístěny, tak aby byly v dosahu dětí a ony k nim tak měly snadný přístup. Hračky a učební pomůcky se budeme snažit v rámci finančních možností pravidelně doplňovat a obměňovat. Materiální vybavení tříd, myšleno stolky a židličky je nové a podle požadované výšky dětí konkrétních tříd. Pravidelně jsou kupovány nové hračky, didaktické pomůcky, pracovní, výtvarný i obrazový materiál.

Pro vzdělávání všech dětí, je využívána mobilní interaktivní sestava se všemi dostupnými programy, umístěna je ve třídě předškolních dětí.

Sociální zařízení u všech tří tříd jsou nová.

Součástí mateřské školy je také velká prostorná zahrada, s herními prvky a velkým altánem, kde se mohou děti schovat před sluncem, či deštěm a také zde mohou tvořit u stolečků, nebo si pohrát.

Součástí vybavení školní zahrady jsou také hmyzí domečky, ptačí krmítka a pítka.

 

 

 Životospráva:

 

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku a při přípravě pokrmů a nápojů je dodržována zdravá technologie.

Děti mají stále dostatečný přísun tekutin, jak ke svačinám, či k obědům, tak i ve formě pitného režimu ve třídách. Mezi jednotlivě podávanými pokrmy jsou dodržovány dostatečné intervaly. Při stolování jsou děti vedeny k estetice a hygienickým návykům. Strava je velice pestrá a chutná, denně pracují vedoucí školní jídelny a kuchařky se spotřebním košem.

Pravidelně chodí děti na vycházky, či na školní zahradu a délka tohoto pobytu je přizpůsobena věku dětí, kvalitě ovzduší a aktuálnímu počasí. Program dne v mateřské škole plně respektuje individuální potřeby dětí.

 

 

     Organizace dne v mateřské škole: 

 

 

      5.45 – 8.00      scházení dětí, hry a spontánní činnosti dětí,

                               zapojení do řízených individuálních,            

                                skupinových činností

                         

       8.00 – 9.00      přivítání dětí, komunitní kruh, průběžná svačina

                               podle potřeb dětí, pokračování v řízených

                                individuálních, skupinových, nebo společných

                                činnostech, her, jejich pozvolné ukončení  

       9.00 – 11.00    příprava a pobyt venku se spontánní pohybovou

                               aktivitou, pozorování, výlety      

          11.00 – 11.45   hygiena, oběd – žabičky

          11:30 – 12:15   hygiena, oběd – kytičky, včeličky    

          11.45 – 13.30   poslech pohádky, odpočinek, klidná zájmová

                                činnost u nespících dětí – žabičky

         12:15 – 13.30   poslech pohádky, odpočinek, klidná zájmová

                               činnost u nespících dětí – kytičky, včeličky

       13.30 – 15.30   vstávání, svačina, spontánní činnosti dětí, hry

                                dle jejich zájmu, rozcházení dětí     

 

 

    Psychosociální podmínky:

 

V mateřské škole se všichni snažíme vytvářet prostředí plné klidu, pohody spokojenosti, jistoty a bezpečí, a to jak pro děti, zaměstnance, ale také pro rodiče.

Děti jsou stále ubezpečovány, že kdykoliv mohou přijít za pedagogy i ostatními zaměstnanci mateřské školy a požádat o pomoc.

Při docházení nových dětí klademe důraz na klidné prostředí a pozvolnou adaptaci, aby měly děti čas si zvyknout na nové prostředí a nové dospělé se kterými najednou musí trávit značnou část dne.

Velký důraz je kladen na rovnocenný přístup ke všem dětem, bez rozdílu pohlaví, národnosti, či vyznání.

Děti jsou vedeny k maximální možné samostatnosti.

Činnosti jsou dětem nabízeny různorodé, aby měly možnost výběru a rozvíjely se po všech stránkách přirozeně.

Využíváme ve školce pouze pozitivní motivaci a pedagogové jsou pro děti vzorem.

Pedagogové pravidelně mění výzdobu tříd a prostor školky, aby prostředí na děti působilo mile, vesele a podnětně.

Děti jsou zatěžovány rovnoměrně a v rámci možností jejich věku.

Vedeme děti k tomu, aby si pomáhaly a respektovaly se, aby se ve školce všichni cítili dobře.

 

Personální a pedagogické zajištění:

Ředitelka mateřské školy: Kateřina Schwalbová

Pedagogové:                      Lewová Kateřina

                                           Nechutná Natálie

                                           Opeltová Kateřina

                                           Švarcová Veronika

Asistent pedagoga:             Ferencová Jitka

                                            Kocábová Eva 

Školní asistent:                   Lewová Kateřina

Vedoucí školní jídelny:      Kapicová Veronika

Hlavní kuchařka:               Lexová Miroslava

Kuchařky:                          Bučková Pavlína

                                           Humlová Hana

Účetní referent:                  Kapicová Veronika

Školnice:                            Kocábová Eva

Uklízečka:                          Jurinová Lucie

Údržbář:                             Vachovec Petr

 

Spoluúčast rodičů:

 

Našim cílem je pracovat na kvalitních vztazích s rodiči, o což se budeme snažit svou otevřeností a vlídným přístupem. Přejeme si vybudovat vztah, kde budou obě skupiny rovnocenným partnerem a budou mít společný cíl kvalitní vzdělávaní a výchovu dětí. Věříme, že kvalitní vztahy právě mezi rodinou a mateřskou školou jsou pro vývoj dětí v předškolním věku zásadní. Harmonie mezi těmito dvěma skupinami, pomáhá emočnímu klidu dětí, díky kterému se děti v mateřské škole cítí příjemně, v bezpečí a mohou se tak dobře a správně vyvíjet.

 

V adaptačním období úzce spolupracujeme s rodiči, aby byl přechod do mateřské škole pro dítě co nejvíce bezproblémový a klidný.

 

Během celého roku jsou rodiče součástí vzdělávacího procesu, zapojují se například v rámci podzimních/ zimních/ jarních a letních dílniček.

 

Během celého roku jsou informováni o vývoji svých dětí formou konzultačních chvilek, které si individuálně mohou kdykoliv s pedagogy domluvit.

 

Základní informace o chodu mateřské školy a vzdělávání jsou rodiče informování během třídních schůzek, informacích na webových stránkách, či nástěnkách v šatnách.

 

 

 

  

Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami:

 

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami klademe důraz na individualitu každého z nich. Bereme na zřetel, že každý je jedinečný a potřebuje pro svůj optimální vývoj specifickou podporu. Během vzdělávacího procesu vidíme pro kvalitní vývoj dítěte, jako jednu z nedílných součástí spolupráci a komunikaci s rodiči. Rodiče se mohou kdykoliv na pedagogy obrátit s jakýmkoliv dotazem, či problémem. Taky úzce spolupracujeme s pedagogickou poradnou, či se speciálním pedagogickým centrem. Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje mateřská škola i bez doporučení školského poradenského zařízení. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb.

 

Nedílnou součástí vzdělávacího procesu u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je v každém případě vytvoření buď plánu pedagogické podpory (PLPP), které si vytváří mateřská škola sama, nebo individuálního vzdělávacího plánu (IVP), který škola zpracovává na základě doporučení školského poradenského zařízení. Vypracovaný plán se pravidelně vyhodnocuje, aby se vidělo, k jakým pokrokům u dítěte došlo, nebo zda není potřeba něco upravit, či změnit.

 

 

Důležité dodržet:

 

PLPP – vypracovávají paní učitelky a jsou odpovědné za jeho průběh i vyhodnocení.

 

IVP – vypracovávají paní učitelky pod vedením speciálního pedagoga na základě doporučení ŠPZ a jsou odpovědné za jeho průběh a vyhodnocení.

 

Snížený počet dětí ve třídě – dle stupně podpory

 

Přítomnost asistenta pedagoga – dle stupně podpory

 

Brát zřetel na individuální zvláštnosti dítěte a soustředit se na oblasti ve kterých vyniká.

 

Velmi důležitá individualizace vzdělávacího procesu.

 

 

Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných:

 

Během vzdělávacího procesu se snažíme děti motivovat a stimulovat tak, aby docházelo k maximálnímu rozvoji jejich potenciálu.

Když vnímáme dítě jako nadané, nebo vykazuje známky nějakého nadání doporučíme zákonnému zástupci návštěvu SPZ.

Pro dítě nadané je vypravován individuální vzdělávací plán.

Opět jako velmi důležité vnímáme komunikaci a spolupráci s rodiči.

 

 

 

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let:

 

Vzdělávání dvouletých dětí bereme velmi zodpovědně a velký důraz je kladen na pozitivní přístup paních učitelek v této třídě. Třída s dvouletými dětmi má svá specifika a paní učitelka by měla být nesmírně empatická, milá a vstřícná. Pokud dítě nastupuje do školky ve dvou letech je to pro rodinu velmi náročné období, nejenže dítě nechápe, proč musí do cizího prostředí od své maminky, také ona se s tím velmi často špatně srovnává a cítí se jako, že své dítě opouští. Proto se snažíme, aby přechod do školky byl co nejjemnější. Adaptace je pomalá, aby měli všichni čas si na novou situaci zvyknout. Po návratu pro své dítě jsou maminky informovány o průběhu pobytu ve školce a ujištěny, že vše probíhalo v pořádku.

V naší třídě pro dvouleté a tříleté děti vypomáhá školní asistent.

Ve třídě je také snížený počet dětí.

 

4. Organizace vzdělávání:

 

V naší mateřské škole máme tři heterogenní třídy.

  1. Třída – Žabičky – 2 - 3roky
  2. Třída – Kytičky – 3 – 4roky
  3. Třída – Včelky –  3 –  7let

 

 

 

Třída žabiček je v samostatné budově, kde probíhá řízená činnost, hra, stolování, odpočinek i odpolední hra.

Třída Kytiček a Včeliček je v jedné budově, řízená činnost, hra, stolování a odpolední hra probíhá ve třídách, na spaní se využívá společná ložnice ve druhé budově. Přístup umožněn spojovací chodbou. Pro řízenou činnost i hru se využívá velká zahrada, která náleží mateřské škole.

 

ŽabičkyV nejmenší třídě se soustředíme hlavně na klidnou a pozvolnou adaptaci nových dětí. Děti se seznamují s novým prostředím, zvykají si na nové kamarády i paní učitelky.

Zvykají na stálý denní režim a dodržování pravidel třídy i celé mateřské školy. V této třídě se soustředíme především na sebeobsluhu a hygienické návyky.

Děti se učí obhájit si svá práva, ale neupírat práva ani ostatním kamarádům ve třídě, učí se žít v sociální skupině, jiné než primární rodině.

 

Kytičky – V prostřední třídě jsou děti vedeny už k větší samostatnosti. V této třídě je zařazen chlapec s přiznaným podpůrným opatřením 3.stupně. Chlapec má asistenta pedagoga, který s ním pracuje každý den. Řízená činnost se přizpůsobuje oběma věkovým kategoriím, dle individuálních schopností a možností dětí.

 

Včeličky – Třída je smíšená, navštěvují jí předškoláci a děti s odkladem školní docházky. Paní učitelky s dětmi pracují, tak aby byly co nejvíce a nejlépe připraveni na vstup do základní školy. Rozvíjí je v předmatematických oblastech, jemné/hrubé motorice, logickém myšlení, dávají jim dostatečný prostor pro rozvoj své fantazie a jsou vedeni k samostatnosti a k přicházení si na řešení samo. Učitelka působí pouze jako průvodce, dítě zkoumá a hledá řešení samo. V této třídě je zařazen chlapec s LMR, tudíž v této třídě máme snížený počet dětí. Ve třídě působí asistent pedagoga, který s chlapcem pracuje dle vypracovaného IVP.

 

 

Děti jsou do jednotlivých tříd zařazovány dle věku. V nejmenší třídě máme snížený počet dětí na 18, z důvodu přijetí dvouletých dětí, v prostřední třídě je zapsaných 19 dětí, snížený počet o 4 z důvodu zapsaného dítěte s přiznaným podpůrným opatřením 3.stupně a jednoho dvouletého dítěte, který fyzicky nastoupí až po dovršení 3let v říjnu. v nejstarší třídě je počet dětí navýšen na 28, momentálně zapsaných 24 dětí, ve třídě je zařazen chlapec s LMR, který má asistenta pedagoga.

Souběžné působení dvou učitelek probíhá při pobytu venku, obědě a přípravě na spaní.

Do mateřské školy jsou nejprve přijímány děti s povinnou předškolní docházkou a následně děti dle věku až do naplnění kapacity mateřské školy. Kapacita mateřské školy se nesmí přesáhnout.

Ve všech třídách je kladen důraz na individualitu každého dítěte. S dětmi se nepracuje frontálně, ale po skupinkách, nebo jednotlivě.

V každé třídě si paní učitelky vedou portfolia dětí, kam si zakládají pracovní listy, grafomotorické listy, omalovánky, ale i si zde zapisují všechny důležité informace o dítěti, které během vzdělávacího procesu zjistí. Mohou si do něj, ale založit i informace například zjištěné od rodičů. Portfolia se pravidelně vyhodnocují a získané informace se využívají ke zkvalitnění vzdělávacího procesu. 

 

 

 

 

5.Charakteristika vzdělávacího obsahu

 

Cílem naší mateřské školy je celkový rozvoj jedince po jeho rozumové, emocionální i tělesné stránce. Vedeme děti k maximální samostatnosti. Snažíme se v nich podněcovat touhu poznávat a chuť si hledat řešení samo. Preferujeme individuální přístup ke každému dítěti.

 

 

Zaměření školy

 

Naše mateřská škola leží v malém městečku Hranice, které, máme to štěstí, je obklopeno bohatou zelení. Z čehož se snažíme maximálně těžit. Vedeme děti k souznění s přírodou, velmi často chodíme na vycházky do přírody, využíváme při práci, i hrách přírodniny, které si během vycházky třeba nasbíráme. Zjednodušeně řečeno zaměřujeme se na enviromentální výchovu. K ochraně přírody jsou děti vedeny už od nejmenšího oddělení. S dětmi navštěvujeme Hranické služby, všechny třídy třídí odpad. Nově máme odpadkový koš také na zahradě mateřské školy. Pravidelně zařazujeme bádání a zkoumání, které děti rozvíjí po všech stránkách a vede je k samostatnosti.

 

 

Dlouhodobé cíle vzdělávacího procesu:

 

Vést děti k samostatnosti.

Vést děti k samostatnému rozhodování.

Vést děti k zodpovědnosti.

Vést děti k touze poznávat a objevovat.

 

Metody a formy vzdělávání:

 

Hra: Hlavním specifikem pro období dítěte předškolního věku je hra. Díky hře dítě poznává nejen sebe samo, ale i okolní svět. Individuální hra se postupně proměňuje v hru společenskou. Od hry, ve které si vše řídí samo, najednou musí spolupracovat s kamarády a dát prostor i nápadům svých kamarádů. Také se zařazuje už hra s pravidly, kdy dítě musí dodržovat dohodnutá pravidla.

Hry pohybové, námětové, konstruktivní, společenské, hry s nápodobou – např. na maminky.

 

Prožitkové učení: V mateřské škole využíváme v největší míře prožitkové učení. Jsme zastánci toho, že co si dítě samotné prožije si nejlépe zapamatuje. Ve velké míře začleňujeme různé pokusy, zkoumání a bádání, kdy si děti na věci právě přicházejí samy a učitelka je pouze jako průvodce, který může poradit. Patří sem jistě různé experimenty například kouzla s barvami – zapouštění barev, kouzla s rostlinami – klíčení, kouzla s vodou – změna skupenství.

 

Pozorování: Pozorování nás provází celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole. Dítě sleduje, jak se paní učitelky chovají k ostatním dětem, ale také jak mluví s ostatními kolegyněmi, nebo kuchařkami. Proto je velmi důležité, aby byl kolektiv v souladu a ve školce panovala dobrá nálada, jelikož i toto dítě vnímá. Učitelka je dítěti vzorem – pozoruje ji při stolování, když čte pohádku, při hygieně – důležitost dodržování základních hygienických pravidel.

 

TVP – Třídní vzdělávací program vychází ze školního vzdělávacího programu. Každá třída si vytváří svůj TVP. Je to dokument, který představuje plán činnosti té konkrétní třídy. Soustředí se na naplňování cílů, které vychází z Rámcového vzdělávacího programu.

 

Týdenní vzdělávací plán – Tento plán si vytváří každá učitelka samostatně. Je to souhrn činnosti, které budou probíhat v ten jeden konkrétní týden a oblasti, které chce tento týden procvičovat a zdokonalovat. Zapisuje zde vzdělávací nabídku, cíle, očekávané výstupy a na konci týdne celý průběh zhodnotí.

 

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami:

 

Tento rok máme v mateřské škole momentálně jednoho chlapce s lehkou mozkovou retardací čtvrtého stupně a chlapce ve třetím stupni podpůrného opatření. Oba chlapci mají přiznanou svou asistentku pedagoga. Ty s nimi pracují dle individuálních vzdělávacích plánů, které jsou vytvořeny za pomoci speciálního pedagoga. Přístup k dětem s jakýmkoliv znevýhodněním bereme velice vážně. A snažíme se u těchto dětí co nejvíce rozvíjet jejich potenciál. Soustředíme se na oblasti, které je zajímají, baví a na ty se snažíme napasovat aktivity tak, aby je rozvíjely a ještě bavily. Snažíme se děti zaujmout a poukazovat na jejich sebemenší pokrok. Postupujeme při vzdělávání těchto dětí pomalu, stanovujeme si menší a reálné cíle, abychom byly stále hnáni dopředu a pociťovaly všichni radost a úspěch.

Velký důraz kladem na spolupráci s rodiči a SPZ.

Ve velké míře se uplatňuje učení prožitkem a názorné učení. Chlapce velice baví dopravní značky, proto velmi využíváme různých kartiček se značkami, povídáme si o nich na vycházkách.

 

Vzdělávání dětí nadaných:

 

Při vzdělávání dětí nadaných se soustředíme na oblasti, které je baví a ve kterých vynikají. Během vzdělávání spolupracujeme s rodiči i SPZ. Snažíme se maximálně rozvíjet jejich potenciál. Dětem nabízíme pestrou nabídku činností, díky kterým se stále mohou zdokonalovat.

 

Vzdělávání dětí dvouletých:

 

Tento rok máme v nejmenší třídě zařazeny děti dvouleté. U takto malých dětí využíváme nejvíce hru, která je dětem tak blízká. Děti mají pevný jasný denní rytmus, který jim působí pocit bezpečí. Velmi využíváme názorné kartičky, podle kterých dětí vědí, jaké činnosti budou následovat. Nejvíce se soustředíme na hygienické návyky a sebeobsluhu.

 

 

 

6. Vzdělávací obsah:

 

Náš vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř integrovaných bloků, které jsou vymyšlené tak, aby byly obecné a paní učitelky tak mohly reagovat na aktuální dění a volit si tak témata, která budou v tu danou chvíli prospěšná a pro děti zajímavá. Integrované bloky jsou pro všechny tři třídy závazné. Celý vzdělávací obsah zahrnuje všechny vzdělávací oblasti: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost a Dítě a svět. Každá třída si následně vypracovává svůj Třídní vzdělávací program.

 

 

Integrované bloky:

 

Září až listopad – Za prvním podzimním lístečkem běžím.

 

Prosinec až únor – Bílá sněhová vločka k nám dopadla.

 

Březen až květen – Moji kamarádi se probouzejí.

 

Červen až srpen – Zlatavé sluneční paprsky mě hřejí.

 

 

Za prvním podzimním lístečkem běžím.

 

Když dopadá první barevný lísteček příroda nám dává najevo, že přichází nové období, doba, kdy se svět stává barevným a veselým. Stromy i keře se halí do krásných veselých barviček. A tak začíná i dětem nové období, některé přicházejí do školky úplně poprvé a je pro ně tento krok velmi náročný, některé děti, i když už do školky chodily přes prázdniny zapomněly, jak to v takové školce chodí. Proto se v tomto období soustředíme hlavně na klidnou adaptaci dětí, na seznamování se s novým prostředím, seznámení se a zvyknutí si na paní učitelky, podněcování dětí k hledání a udržování kamarádských vztahů. Soustředíme se na dodržování hygienických návyků a ke zlepšování sebeobslužných návyků. Později také zařazujeme témata o podzimu a plodech ze zahrádek a polí.

 

 

Bílá sněhová vločka k nám dopadla.

 

Toto období se nese v duchu očekávání, děti se jistě nemohou dočkat Vánočních svátků. Proto je necháváme aktivně podílet se například na vánoční výzdobě tříd, nebo nácviku koled na besídku. Ve školce je navštíví také čert i Mikuláš. Týdenní témata si paní učitelky volí, tak aby odpovídala aktuálnímu dění, tedy například čert a Mikuláš, Adventní čas.

V následném období se děti v tématech dovídají o tom, jak žijí zvířátka v zimě, proč se příroda zahaluje sněhem, také děti sportují a povídají si o zimních sportech, také ale o tom, jak se správně na takové zimní sportování oblékat. Období zakončíme tradicí vynášení Morany.

 

 

 

Moji kamarádi se probouzejí.

 

 

Období jara a nového života, s dětmi se připravujeme na Velikonoční svátky, povídáme si o tradicích a zvycích. Děti například malují a vyrábějí kraslice.

Pozorujeme s dětmi změny v přírodě, povídáme si o domácích zvířátkách, pozorujeme dění na zahrádkách. Také si děti užijí 30. dubna Čarodějnický rej.

V průběhu tohoto integrovaného bloku se děti budou připravovat na besídku ke svátku maminek.

 

 

Zlatavé sluneční paprsky mě hřejí.

 

Děti se již nemohou dočkat letních radovánek. Proto si během tohoto bloku povídáme o bezpečnosti během letních prázdnin. Ve velkém využíváme zahradu, kde probíhá vzdělávání i volná hra. Děti, které odcházejí do první třídy se připravují na akci Rozloučení s předškoláky. Také společně oslavíme Den dětí.

 

 

7.Evaluační systém.

 

 

Důvodem evaluace a hodnocení v mateřské škole je získání potřebných informací, které povedou ke zlepšování veškeré činnosti v mateřské škole.

 

 

Předmět evaluace

Časový harmonogram

Nástroje

Odpovědný pracovník

 

Personální podmínky

 

Odborná kvalifikace

Profesní rozvoj

 

 

Průběžně

 

 

Hospitace

Kontrolní činnost

 

 

Ředitelka mateřské školy

 

Materiální podmínky

 

Vybavení tříd - stav

Vybavení zahrady – stav

Vybavení kuchyně – stav

Bezpečnostní a hygienické normy

 

 

 

 

 

Průběžně

 

 

 

Kontrola z BOZP, PO

Komunikace se zřizovatelem

Hospitace

 

 

 

Ředitelka mateřské školy

Učitelky

Správní zaměstnanci

Organizační podmínky

 

 

Efektivita harmonogramu dne

 

 

 

 

Průběžně

 

 

 

Hospitace

Pedagogické porady

Konzultace

 

 

Ředitelka mateřské školy

Učitelky

Správní zaměstnanci

 

 

 

 

Psychosociální klima školy

 

Atmosféra v mš

Týmová spolupráce

Dodržování pravidel

Komunikace s dětmi i rodiči

Respektování potřeb dětí

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběžně

 

 

 

Hospitace

Kontrolní činnost

Analýza třídní dokumentace

 

 

 

Ředitelka mateřské školy

Učitelky

Správní zaměstnanci

 

Životospráva

 

Pobyt venku

Stravování

Zohledňování individuálních potřeb dětí – potřeba odpočinku

 

 

 

Průběžně

 

Hospitace

Kontrolní činnost

Analýza třídní dokumentace

 

Ředitelka mateřské školy

Učitelky

Správní zaměstnanci

 

Řízení mateřské školy

 

Informační systém mš

Koncepce mš

Vymezení kompetencí pracovníků

Kontrola a hodnocení práce zaměstnanců

 

 

 

 

 

 

Průběžně

 

 

 

 

Dokumentace

 

 

 

 

Ředitelka mateřské školy

Spoluúčast rodičů

 

Vztahy mezi všemi zaměstnanci a rodiči

Způsob komunikace mezi zaměstnanci a rodiči

Informovanost rodičů

Možnost podílet se na dění v mš

 

 

 

 

Průběžně

 

 

 

Kontrolní činnost

Konzultace

 

 

Ředitelka mateřské školy

Učitelky

Správní zaměstnanci

 

 

 

 

 

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

Průběžně

 

Dokumentace

Hospitace

 

Ředitelka mateřské školy

Učitelky

 

 

 

Soulad školního vzděl. Programu s třídním vzdělávacím programem

Naplňování cílů

 

Průběžně

 

Třídní knihy

 

Ředitelka mateřské školy

Hodnocení výchovně – vzdělávacího procesu

Vzdělávací strategie

Komunikace s rodiči

Atmosféra ve třídě

Evaluace

Plánování

 

 

 

 

 

Průběžně

 

 

Hospitace

Kontrolní činnost

Pedagogické porady

 

 

Ředitelka mateřské školy

Učitelky

Hodnocení dětí

Diagnostika

Komunikace s rodinou

Formativní hodnocení

 

 

Průběžně

 

 

Hospitace

Portolia dětí

Záznamy o dětech

Konzultace s rodiči, učitelkami, ŠPZ

 

 

Ředitelka mateřské školy

Učitelky

 

 

 

 

Motto našeho pedagogického sboru závěr:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrný učitel vypráví.
 Dobrý učitel vysvětluje.
 Výborný učitel ukazuje.
    Nejlepší učitel inspiruje. 

Charles Farrar Browne