Jdi na obsah Jdi na menu
 
Řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny
při mateřské škole Hranice

 

Úvodní ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a je platný pro všechny strávníky, pro které školní jídelna stravování zajišťuje. Jsou jimi děti a zaměstnanci MŠ a ŠJ, žáci a zaměstnanci ZŠ a zaměstnanci úřadu Města Hranice, kteří pro stravování využívají prostory školní jídelny. Děti a učitelky v mateřské škole se stravují po celý den ve svých třídách.

Rozsah stravy v mateřské škole:

 • přesnídávka, nápoj
 • polévka, hlavní jídlo, nápoj
 • odpolední svačina, nápoj
 • doplněk stravy (ovoce, salát) minimálně 2x v týdnu
 • pitný režim po celý den

 

Rozsah stravy ve školní jídelně:

 • polévka
 • hlavní jídlo
 • doplněk (salát, dezert, ovoce) minimálně 2x v týdnu
 • nápoj dle výběru strávníka (mléko, džus, voda)

Vedoucí školní jídelny sleduje průměrnou měsíční spotřebu potravin (spotřební potravinový koš) a při sestavování jídelníčku se řídí výživovými normami dle přílohy č. 1 vyhl. 107/2005 Sb.

Jídelní lístek na následující týden je vyvěšen vždy ve čtvrtek ve školní jídelně a v mateřské škole na nástěnkách u jednotlivých tříd. V denní nabídce je pouze jedno menu. Změna jídelníčku je vyhrazena.

Jídlo je určeno k přímé spotřebě, za odnesený oběd v jídlonosiči nezodpovídáme.

 

Práva a povinnosti dětí, žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, žáky, zákonnými zástupci dětí, žáků a pedagogickými pracovníky

Práva dětí, žáků:

 • děti a žáci docházející do školní jídelny, mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v "Úmluvě o právech dítěte''.
 • děti a žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na pobyt ve zdravém životním prostředí
 • děti a žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy

 

Povinnosti dětí a žáků:

 • děti a žáci docházející do školní jídelny dodržují pravidla kulturního chování
 • děti a žáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování
 • děti a žáci jsou povinni řídit se pokyny přítomného dozoru a dalších oprávněných osob

 

Práva zákonných zástupců dětí a žáků

 • zákonný zástupce dítěte a žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky mateřské školy

 

Povinnosti zákonných zástupců dětí a žáků

 • zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte či žáka nebo jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled
 • zákonný zástupce má povinnost platit včas poplatky za stravování

 

Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, žáky, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školského zařízení

 • dozor ve školní jídelně vydává žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytně nutných opatření
 • informace, které zákonný zástupce poskytne o dítěti či žákovi / zdravotní způsobilost / jsou důvěrné a všichni zaměstnanci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • žáci při příchodu do ŠJ srozumitelně pozdraví, zaměstnanci mu odpoví
 • v mateřské škole se řídí Školním řádem a Provozním řádem MŠ

 

Provoz a vnitřní režim školní jídelny

Přihlašování a odhlašování stravy:

Zákonný zástupce žáka, vyplní každý nový rok přihlášku ke stravování. Podpisem přihlášky souhlasí s podmínkami vnitřního řádu školní jídelny, který je vyvěšen při vstupu do školní jídelny a na webových stránkách MŠ.

Zákonný zástupce dětí v mateřské škole, vyplňuje před nástupem dítěte Žádost o umístění dítěte v MŠ a Evidenční list dítěte a tím je automaticky přihlášeno ke stravování. V evidenčním listě je, mimo jiné, vyjádření lékaře o případných alergiích dítěte. Tyto případy vedou v patrnosti učitelky ve třídách.

Odhlašování stravy se provádí osobně, nebo telefonicky / 354 59 99 40 / den předem do 14:00, mimořádně do 8:00 ráno. Neodhlášený oběd bude počítaný jako odebraný. V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník odhlášen automaticky.

V případě opakovaného nedodržení tohoto vnitřního řádu ŠJ (zejména porušování kázně a ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování a nezaplacení poplatků za stravování) má ředitel právo, po předchozím upozornění zákonných zástupců, vyloučit žáka ze stravování ve ŠJ, nebo vyloučit dítě z docházky v mateřské škole.

Stravování dětí v mateřské škole:

 • ranní svačina: 8:20 – 8:40
 • oběd: 11:10 – 11:45
 • odpolední svačina: 14:00 – 14:15
 • Pitný režim je zajištěn po celý den.

Výdej obědů ve školní jídelně:

 • 11:20 – 12:00: obědy pro zaměstnance úřadu, důchodce a obědy do jídlonosičů
 • 12:00 – 13:45: výdej obědů pro žáky a pedagogy ZŠ
 • Nápoj ve školní jídelně si strávníci mohou vybrat (mléko, džus, voda).

 

Organizace výdeje stravy:

Do jednotlivých tříd mateřské školy se jídlo přepravuje na vozících v gastronádobách do kuchyněk, kde jídlo rozdělují a vydávají kuchařky (3 třídy).

Organizaci svačin i obědů si zajišťují učitelky podle věku dětí. Nejmladším dětem je vše připravováno na stolečky, prostředním dětem polévku nalévá učitelka, pro hlavní jídlo a pití si chodí sami. Začínají jíst příborem. Předškolní děti se učí nalévání polévky, chodí si pro hlavní jídlo a pití, jí příborem od počátku školního roku.

 

Platba a vyúčtování stravného:

Placení stravného se provádí každý měsíc k 17. dni v měsíci převodem na účet 78-215657287/0100 , variabilním symbolem je přidělené osobní číslo strávníka. Vyúčtování se provádí 2x ročně, vždy k 31.12. a ke 30.6. Případné přeplatky jsou vráceny na účet, ze kterého platby přichází.

Stravné je také možné zaplatit hotově v pokladně u vedoucí školní jídelny, ve dnech k tomu určených. Data jsou vyvěšené u vstupu do kanceláře MŠ a na webových stránkách MŠ. Bez zaplacení nejsou obědy vydány. V případě nezaplacení poplatků v MŠ jsou rodiče upozorněny ředitelkou školy.

Zákonní zástupci dětí a žáků i ostatní strávníci hradí platbu za stravování ve výši normativu za potraviny. Strávníci se rozdělují do kategorií podle věku. Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí věkem dosaženým v daném školním roce (od 1. 9. do 31. 8.).

 • 7 – 10 let 23,- Kč
 • 11 – 14 let 25,- Kč
 • nad 15 let 27,- Kč
 • zaměstnanci MŠ 27,- Kč
 • cizí strávníci 37,- Kč

 

Organizace provozu:

 • v mateřské škole zodpovídají za organizaci při stravování dětí učitelky
 • zaměstnanci mateřské školy a ŠJ obědvají na místech k tomu určených
 • do ŠJ první přichází cizí strávníci od 11:20 - 12:00
 • ve 12:00 do ŠJ pak žáci docházející do družiny, které přivádí na oběd vychovatelka, dohlížející na ně po celou dobu oběda, po obědě je odvádí zpět do družiny
 • žáci po příchodu do jídelny usedají na určená místa, kde jim kuchařka nalévá polévku, mají připravený příbor a nalitý nápoj, po konzumaci polévky odnáší nádobí a u výdejního okénka si berou oběd. Po obědě odnáší nádobí a společně, na pokyn vychovatelky, z jídelny odchází
 • žáci, kteří nejsou přihlášeny ke stravování a čekají na ostatní ve ŠJ, nesmějí konzumovat vlastní stravu
 • ostatní žáci dochází do jídelny samostatně
 • v šatně si odloží svršky a aktovky, v jídelně se řadí v pořadí v jakém přišli
 • polévku si nalévají u výdejního okénka, po konzumaci odnesou nádobí a vezmou si hlavní jídlo
 • během oběda si mohou nalít nabízený nápoj / mléko, vodu, džus / a ukázněně odnést na své místo
 • při přenosu jídla a nápoje se žáci chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit zranění
 • jídlo a nápoje konzumují žáci v sedě, sebou si mohou odnést pouze ovoce
 • po obědě odnáší nádobí na určené místo a v klidu odchází
 • pokud si pro žáka přichází rodiče, čekají na něj v prostorách šaten
 • dozor v jídelně a ostatních prostorách ŠJ provádí zaměstnanec kuchyně, který dbá na bezpečnost všech žáků – dojde-li k potřísnění podlahy pokrmem, učiní nutná opatření

Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků, ochrany dětí a žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilím

 • účastníci školního stravování jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy i ostatních osob
 • bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve ŠJ je zajištěna po celou dobu provozu výdeje oběda
 • k zajištění bezpečnosti ve ŠJ je určen dozor/ zaměstnanec kuchyně /
 • děti i žáci jsou průběžně upozorňováni na zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, s pravidly chování a hygieny
 • všichni účastníci školního stravování dodržují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla slušného chování a hygieny
 • přítomný dozor ve ŠJ dbá o bezpečnost všech stravujících, organizuje odběr stravy a zajišťuje čistotu prostředí i podlahy, žáci se v případě potřeby mohou na dozor obrátit
 • dojde-li k úrazu či poranění, okamžitě jej dozoru nahlásí, ten poskytne potřebnou péči, uvědomí vedení školy. Ředitelka školy, nebo vedoucí školní jídelny uvědomí zákonné zástupce a provede nutná opatření / přivolání lékaře, zápis do knihy úrazů /
 • do ŠJ a celého areálu, je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek / alkohol, cigarety, drogy/
 • v prostorách ŠJ jsou zakázány projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.

Podmínky zacházení s majetkem školního zařízení

 • účastníci školního stravování mají právo užívat zařízení školní jídelny
 • účastníci školního stravování jsou povinni udržovat pořádek a nepoškozovat úmyslně zařízení a vybavení ŠJ
 • uklízí po sobě zanechanou čistotu, případně nehodu nahlásí osobě zajišťující dozor
 • škodu na majetku ŠJ, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit

Platnost vnitřního řádu školní jídelny začíná s účinností od 1.9.2015

V Hranicích dne 1.9.2015

Vedoucí školní jídelny: Kapicová Veronika

Ředitelka mateřské školy: Vožňáková Jarmila